klinická antropológia

Text hesla

klinická antropológia — vedná disciplína zameriavajúca sa na využitie antropologických metód a poznatkov na riešenie aktuálnych problémov medicínskej praxe, súčasť aplikovanej antropológie. Riešenou problematikou zasahuje do ďalších odborov antropológie: prehistorickej a historickej i etnickej antropológie, auxológie, ekológie človeka a i. Klinická antropológia sa ako vedná disciplína vyvíjala v 3 etapách: 1. hromadenie výsledkov štúdia patologicky zmeneného rastu a vývinu, ako aj ďalších telesných osobitostí (dermatoglyfický nález ap.); 2. zovšeobecnenie pozorovaných vzťahov a hľadanie súvislostí medzi ochorením (defektom) a telesnými osobitosťami; 3. integrácia antropologických metód do skríningových vyšetrovacích postupov na vyhľadávanie skrytých chýb a ochorení v predsymptomatickom období, ako aj skupín ľudí, u ktorých sa nadmerne často vyskytujú určité ochorenia.

Zaoberá sa sledovaním telesných osobitostí chorých a postihnutých vrodenými vývinovými chybami, odhaľovaním súvislostí medzi patologickým obrazom a telesnými osobitosťami a ich vzájomnou závislosťou; vypracúvaním pomocných techník na stanovenie, resp. na overenie diagnózy a kontrolu vhodnosti terapeutických postupov pri liečení určitých ochorení v tesnej súčinnosti s odbornými lekármi; vypracúvaním a overovaním antropologickej techniky na vyhľadávanie skrytých chýb a ochorení a v rámci preventívnych zdravotných prehliadok obyvateľstva aj jedincov náchylných na určité ochorenia; dopracúvaním antropologickej hypotézy a teórie o pôsobení činiteľov vnútorného prostredia na telesný rast a vývin. Klinická antropológia prispieva k riešeniu aktuálnych problémov medicínskej praxe, na druhej strane však významnou mierou obohacuje vedecké poznanie a dotvára antropologické teórie.

Zverejnené v marci 2017.

Klinická antropológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klinicka-antropologia