Klimo, Emil

Text hesla

Klimo, Emil, 23. 12. 1930 Lubina, okres Nové Mesto nad Váhom – 28. 10. 2016 Brno — český lesný inžinier slovenského pôvodu. Od 1955 pôsobil na Katedre pedológie a geológie Lesníckej fakulty Vysokej školy zemědělskej v Brne (dnes Lesnícka a drevárska fakulta Mendelovej univerzity), od 2011 ako emeritný profesor; 1983 DrSc., 1984 profesor. Zaoberal sa lesníckou pedológiou, najmä kolobehom prvkov v lesných ekosystémoch a recentnými pôdnymi procesmi, ako aj ekológiou lesa, predovšetkým ekosystémami lužného lesa a umelo založenými smrekovými porastmi. Autor a spoluautor 5 monografií, napr. Ekosystémy lužného lesa pred úpravou vodného režimu (Floodplain Forest Ecosystem: Before Water Management Measures, 1985), Lužné lesy Európy (The Floodplain Forests in Europe, 2001), Lužné lesy mierneho pásma Európy (The Floodplain Forests of Temperate Zone of Europe, 2008), viacerých učebných textov a vyše 100 pôvodných vedeckých publikácií. Člen redakčných rád viacerých medzinárodných časopisov, 1994 – 2000 člen rady Európskeho lesníckeho ústavu (European Forest Institute), 1997 – 2005 vedúci pracovnej skupiny Lesné ekosystémy Medzinárodnej únie lesníckych výskumných organizácií (International Union of Forest Research Organizations), od 2005 čestný člen Chorvátskej akadémie lesníckych vied. Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 12. apríla 2021.

Klimo, Emil [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klimo-emil