Klimeš, Iwar

Text hesla

Klimeš, Iwar, 26. 9. 1951 Bratislava — slovenský lekár, endokrinológ. Od 1975 pôsobí v Ústave experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave, 1990 – 2007 vedúci Laboratória diabetu a porúch metabolizmu, 2002 zakladateľ a vedúci DNA diagnostického laboratória pre monogénový diabetes, 2007 – 13 riaditeľ ústavu; 1995 DrSc., 2005 profesor. Absolvoval študijné pobyty v Nemecku (1979), USA (1980 – 82 a 1991), Austrálii (1992) a Spojenom kráľovstve (1996). Zaoberá sa diabetológiou a poruchami metabolizmu, opodstatnenosťou liečby diabetikov 2. typu intenzifikovaným inzulínovým režimom i mechanizmami priaznivých účinkov diét s modifikovaným obsahom a zložením lipidov na vznik a rozvoj syndrómu inzulínorezistencie. Zaslúžil sa o zavedenie DNA diagnostiky a skríningu monogénne podmienených foriem cukrovky, obezity, familiárnej hypercholesterolémie a senzorineurálnej poruchy sluchu na Slovensku. Autor a spoluautor 5 monografií (z toho 4 zahraničných), napr. Klinická obezitológia (2013), editor a spoluautor 3 vysokoškolských učebníc Praktická endokrinológia, klinika a patofyziológia endokrinných ochorení (1993), Diabetes mellitus (1998) a Všeobecná a klinická endokrinológia (2004), autor viac ako 250 odborných prác a článkov publikovaných v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch s veľkým citačným ohlasom. Člen viacerých redakčných rád medzinárodných vedeckých časopisov, člen Americkej diabetologickej spoločnosti, Európskej asociácie pre štúdium diabetu, Slovenskej endokrinologickej spoločnosti (2002 – 06 predseda), Slovenskej diabetologickej spoločnosti (1996 – 2002 podpredseda) a Učenej spoločnosti SAV. Nositeľ mnohých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Klimeš, Iwar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klimes-iwar