Kliment, Jozef

Popis ilustrácie

Jozef Kliment

Text hesla

Kliment, Jozef, 3. 7. 1928 Čierny Balog, okres Brezno – 30. 6. 2007 Nitra — slovenský poľnohospodársky odborník. R. 1952 – 55 pôsobil na Povereníctve pôdohospodárstva v Bratislave, 1955 – 60 na Správe štátnych plemenárskych staníc v Bratislave, 1960 – 61 ako vedúci odboru živočíčnej výroby Slovenskej národnej rady, od 1961 na Agronomickej fakulte (dnes Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov) Vysokej školy poľnohospodárskej (dnes Slovenská poľnohospodárska univerzita, SPU) v Nitre, 1963 – 66 dekan fakulty, 1967 – 78 a 1980 – 85 vedúci Katedry genetiky a plemenárskej biológie, 1970 – 80 rektor SPU; 1970 mimoriadny profesor, 1976 DrSc. a riadny profesor. Zaoberal sa plemenárstvom, najmä šľachtením hovädzieho dobytka a medzidruhovým krížením zubra európskeho s hovädzím dobytkom. Autor a spoluautor mnohých odborných článkov, viacerých mnonografií a vysokoškolských učebníc, napr. Základy chovu hospodárskych zvierat (1962), Špeciálna zootechnika I (1963), Chov hovädzieho dobytka (1967), Reprodukcia hospodárskych zvierat (1983), Všeobecná zootechnika (1985). Člen viacerých odborných spoločností, nositeľ mnohých ocenení, Dr. h. c. Univerzity Martina Luthera v Halle (1978).

Zverejnené v marci 2017.

Kliment, Jozef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kliment-jozef