Klimeková, Anna

Text hesla

Klimeková, Anna, 22. 6. 1949 Mojmírovce, okres Nitra — slovenská filozofka. R. 1973 absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1973 – 78 pôsobila na Filozofickej fakulte a 1978 – 97 na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove, 1997 – 2010 na Fakulte humanitných a prírodných vied a 2010 – 13 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzite v Prešove, od 2013 na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici; 2006 profesorka.

Zaoberá sa filozofickou antropológiou, etikou a etickou výchovou. Autorka prác Filozofická antropológia. Náčrt problematiky autenticity človeka (1999), Filozoficko-etické problémy človeka a spoločnosti. Historicko-filozofický náčrt problematiky človeka, spoločnosti a humanity (2000), Od filozofickej antropológie k autenticite človeka a sveta. K náčrtu dejinno-filozofických problémov (2003), Súčasné etické teórie. Genealógia modelov (2006), Filozofická antropológia. Človek a svet. Filozoficko-historická analýza problému (2007), Postmoderne o etike, etickej výchove, humanizme a tolerancii. Historicko-filozofická genealógia problémov človeka a spoločnosti (2013).

Zverejnené v marci 2017.

Klimeková, Anna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klimekova-anna