klimatologická mapa

Text hesla

klimatologická mapa — geografická mapa poskytujúca klimatologické informácie. Vzniká na základe spracovania výsledkov dlhodobých klimatologických pozorovaní, znázorňuje plošné rozloženie klimatologických charakteristík (priemerné hodnoty, maximá, minimá, dátumy výskytu, trvanie) jednotlivých klimatických prvkov (napr. teploty vzduchu) alebo plošné rozloženie rôznych charakteristík podnebia (napr. mapy klimatických typov, podtypov, rôznych indexov a ďalších informácií o podnebí podľa rôznych klimatických klasifikácií). Klimatologické mapy sú hlavným produktom klimatografických štúdií. Klimatologické mapy môžu tvoriť súčasť atlasu podnebia (klimatologického atlasu).

Zverejnené v marci 2017.

Klimatologická mapa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klimatologicka-mapa