klimatický výpar

Text hesla

klimatický výpar, celkový výpar, územný výpar — prvok hydrologickej bilancie územia charakterizujúci výpar z definovaného územia (napr. povodia) za hydrologický rok. Získava sa štatistickým spracovaním viacročných (spravidla niekoľkodesaťročných) meraní alebo výpočtov jednotlivých prvkov hydrologickej bilancie územia. Napr. ročný klimatický výpar z územia Slovenska predstavuje priemernú hodnotu klimatického výparu za mnohoročné obdobie a rovná sa 497 mm (vrstva vody s výškou 497 mm), čo je 0,647 priemerného ročného úhrnu zrážok na území Slovenska. Je blízky klimatickému výparu z celého európskeho kontinentu (489 mm).

Zverejnené v marci 2017.

Klimatický výpar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klimaticky-vypar