klimatická charakteristika

Text hesla

klimatická charakteristika, charakteristika klímy —

1. charakteristika klímy územia (oblasti) alebo jeho časti. K najdôležitejším činiteľom vplývajúcim na vytváranie mezoklimatických a mikroklimatických pomerov územia alebo jeho časti patria reliéf i orientácia a sklon svahov, ktoré priamo ovplyvňujú množstvo slnečného žiarenia dopadajúceho na povrch a tepelnú bilanciu zemského povrchu, ďalej vietor (jeho rýchlosť a smer) a druh aktívneho povrchu (pôda, vodná plocha, snehová pokrývka, vegetácia, mestská zástavba);

2. zaužívané synonymum klimatologickej charakteristiky (→ klimatický prvok).

Zverejnené v marci 2017.

Klimatická charakteristika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klimaticka-charakteristika