klimageografia

Text hesla

klimageografia [gr.] — čiastková vedná disciplína fyzickej geografie, resp. hraničná vedná disciplína medzi klimatológiou a fyzickou geografiou. Zaoberá sa štúdiom vzťahov medzi klimatickými charakteristikami a ostatnými zložkami krajiny, ako aj zákonitosťami priestorovej diferenciácie klímy. Zvláštnu pozornosť venuje výskumu topoklímy a mikroklímy, ktoré sa formujú intenzívnou interakciou slnečnej radiácie, vzduchových hmôt a aktívneho povrchu krajiny (georeliéfu, pôd a krajinnej pokrývky).

Zverejnené v marci 2017.

Klimageografia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klimageografia