Klika, Miloš

Text hesla

Klika, Miloš, 3. 4. 1890 Praha – 21. 8. 1962 tamže — český lekár, urológ. R. 1914 – 18 lekár rakúsko-uhorskej armády, 1919 – 24 asistent, 1924 – 27 súkromný docent na Chirurgickej klinike, 1927 – 30 mimoriadny profesor chirurgickej urológie na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, 1930 – 33 súkromný lekár v Prahe, súčasne 1930 – 36 vedúci urologického oddelenia Chirurgickej kliniky Lekárskej fakulty UK v Bratislave, 1936 – 39 a 1945 – 48 na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity, 1949 – 59 vedúci urologického ambulatória v Prahe; 1938 riadny profesor.

Spoluzakladateľ československej urológie. Zaoberal sa chirurgiou a urológiou, predovšetkým endoskopickými extrakciami močových kameňov a liečbou karcinómu prostaty, do klinickej praxe zaviedol viacero nových vyšetrovacích metód a operačných zákrokov, zaslúžil sa o výchovu prvých slovenských odborníkov v urológii. Autor viacerých knižných diel, napr. Urologické formy uretrické diathesy a metodika její therapie (1928), Močové kameny, hypertrofie prostaty a jiné choroby ústrojů močových a pohlavních (1939), Nová methoda intravesikální sutury stěny měchýře (1952), prvej československej dvojdielnej urologickej učebnice Praktikum urologie I, II (1927, 1928), viacerých vysokoškolských učebníc, napr. Urologie (1950) a Urologie pro ošetřovatelky a pomocné síly lékařské (1952), ako aj vyše 250 vedeckých štúdií a popularizačných článkov publikovaných v odborných časopisoch. Člen viacerých československých a zahraničných odborných a vedeckých spoločností, člen Učenej spoločnosti Šafárikovej. Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Klika, Miloš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klika-milos