Kleskeň, Juraj

Text hesla

Kleskeň, Juraj, pseudonym Maloveský, 7. 3. 1883 Malá Vieska, dnes súčasť Turčianskych Teplíc – 29. 4. 1959 Bellevue, provincia Alberta, Kanada — slovenský krajanský pracovník, novinár a typograf. Vyučil sa za sadzača v tlačiarni Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku v Martine. Začiatkom 20. stor. sa vysťahoval do USA a potom do Kanady. Bol typografom v Baltimore (USA), v Bellevue a i. R. 1909 založil a viedol vzdelávací spolok Lipa v Clevelande. R. 1910 – 11 a 1940 vydával v Blairmore jeden z prvých slovenských časopisov v Kanade – Slovenské slovo, 1920 – 21 bol redaktorom slovenskej časti novín Kanadský Čechoslovák vychádzajúcich v Bellevue, 1932 spoluzakladateľom a funkcionárom Prvého slovenského podporovacieho spolku a vydavateľom jeho tlačových orgánov (Úvahy, okolo 1934; Hlas národa, 1934 – 37; obidva v Bellevue; 1940 bolo tlačovým orgánom spolku aj Slovenské slovo). R. 1914 – 18 sa angažoval v česko-slovenskom zahraničnom odboji.

Zverejnené v marci 2017.

Kleskeň, Juraj [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klesken-juraj