Klepoch, Jaromír

Text hesla

Klepoch, Jaromír, 27. 7. 1935 Bratislava — slovenský odborník v lodnej doprave. R. 1960 – 79 pôsobil v rôznych funkciách (konštruktér, vývojový pracovník, hlavný projektant) v Slovenských lodeniciach Komárno, n. p. (dnes Slovenské lodenice Komárno, a. s.), súčasne od 1963 ako externý učiteľ a konzultant na SVŠT (dnes STU) v Bratislave. R. 1979 – 2004 vedúci divízie vodnej dopravy Výskumného ústavu dopravného v Žiline, 2000 – 09 hosťujúci profesor na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity. R. 1993 inicioval založenie klasifikačnej a dozornej organizácie Slovenský Lloyd, spol. s r. o., v Bratislave na vykonávanie odborno-technickej a kontrolnej (dozornej) činnosti pri konštrukcii a stavbe lodí, ako aj počas ich prevádzky, v ktorej dodnes vykonáva funkciu prokuristu. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa zaoberal dopravnou a spojovou technológiou, ako aj teóriou, konštrukciou a vybavením plavidiel. Aktívne sa podieľal na tvorbe strategických štúdií a nových legislatívnych noriem (zákonov a vyhlášok) SR súvisiacich s vnútrozemskou a námornou plavbou, pravidelne sa zúčastňuje aj na príprave a tvorbe celoeurópských rezolúcií a odporúčaní skupín expertov pre vodnú dopravu Hospodárskej komisie OSN pre Európu so sídlom v Ženeve. Autor viac ako 100 príspevkov v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch a 3 patentov. Za prínos a celoživotnú prácu v oblasti dunajskej plavby bol 2010 ocenený pamätnou medailou Za prínos k rozvoju plavby na Dunaji udeľovanou Dunajskou komisiou.

Zverejnené v marci 2017.

Klepoch, Jaromír [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klepoch-jaromir