Klenová

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Klenová, Klenova — obec v okrese Snina v Prešovskom kraji vo východnej časti Beskydského predhoria v doline potoka Ubľanka, 255 m n. m.; 508 obyvateľov, 65,6 % slovenskej, 28,9 % rusínskej národnosti (2021). Územie je budované flyšovými pieskovcami a ílovcami, má pahorkatinný až vrchovinný reliéf, je prevažne odlesnené, miestami sú hrabové a bukové lesy.

Obec je písomne doložená v roku 1548 ako Klenowa, v rokoch 1567 – 1600 Klenoua, Klenova, v roku 1604 Kalna, 1773 Klenova, Klenowe, 1786 Klenowa, 1808 Klenova, Klinowa, v rokoch 1863 – 1902 Klenova, 1907 – 13 Kelen, 1920 – 39 Klenová, 1939 – 45 Klenova, v roku 1945 Klenová.

Bola založená na valašskom práve na majetku humenského panstva Drugetovcov, od 17. stor. tam vlastnila majetky rodina Hadikovcov-Barkóciovcov. V roku 1604 sú tam doložené drevený pravoslávny chrám a fara. V rokoch 1939 – 44 bola pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, prácou v lesoch, pálením drevného uhlia a neskôr tkáčstvom.

Stavebné pamiatky: pravoslávny Chrám zosnutia presv. Bohorodičky (1805), gréckokatolícky Chrám zosnutia presv. Bohorodičky (1996).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 15. marca 2023.

Klenová [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klenova