Klčov

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Klčov — obec v okrese Levoča v Prešovskom kraji na styku Hornádskej kotliny s Levočskými vrchmi, 493 m n. m.; 636 obyvateľov (2015). Územie je budované flyšovými horninami, má pahorkatinný reliéf, je prevažne odlesnené, v Levočských vrchoch sú smrekové lesy a pasienky. V katastri obce sa nachádza prírodná rezervácia Hájik (vyhlásená 1988, rozloha 4,2 ha) zriadená na ochranu suchomilnej a teplomilnej vegetácie na flyši Levočských vrchov s viacerými vzácnymi a chránenými druhmi rastlín.

Obec je písomne doložená v roku 1258 ako Colchvan, v rokoch 1263 – 82 Kulchua, Kulchuuan, v roku 1280 Kulchua, 1282 Kolchvan, Kulchuwan, 1284 Kulchuan, 1297 Kolchua, 1302 Kulchuan, 1304 Kolcsa, 1308 Kulchuan, 1312 Colchwan, 1313 Kolchvan, Kolchuan, 1314 Cholswan, 1324 Kolcha, 1327 Kolchua, Kolchuan, 1328 Colchuan, Kolchuan, 1329 Kolchoan, Kolchuan, Kolchvan, 1340 Kolchuan, Kolchwan, 1349 Kolchuan, 1351 Kolchouan, 1355 Kolchwan, 1514 Koltswa, 1598 Kolchow, 1773 Kolcsva, Koltz, Kolczow, 1786 Kolcschwa, Kolcz, 1808 Kolcsva, Koltsch, Kolčwa, Kolčowa, 1863 Koltsó, v rokoch 1873 – 1900 Kolcsó, v roku 1902 Kolcsókoncsán, v rokoch 1907 – 13 Kolcsó, v roku 1920 Kolčov-Končany, v rokoch 1927 – 48 Kolčov, v roku 1948 Klčov.

Pôvodne patrila panstvu Hrhov, po roku 1300 kartuziánom na Skale útočišťa, po ich odchode v rokoch 1543 – 1848 Spišskej Kapitule; v rokoch 1548 a 1550 sa v daňových súpisoch uvádza ako zemepán O. Bátori, po roku 1671 patrila jezuitskému kolégiu v Levoči, od roku 1773 študijnému fondu zriadenému Máriou Teréziou na podporu školstva. V roku 1530 obec vyplienili Kežmarčania. V roku 1915 vyhorela. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a od polovice 20. stor. aj ovocinárstvom (1956 založená Šľachtiteľská stanica Klčov). V katastri obce existovala v stredoveku osada Markova Ves (doložená 1437 ako Markalfalva).

Po roku 1900 bola ku Klčovu pričlenená obec Končany (písomne doložená 1360 ako Kiskolchwan, Kuskolchwan, 1373 Kyskolchwan, 1402 Kyskolchan, 1474 Kyzkolzwa, 1484 Kyskolchwa, 1514 Kiskoltswa, 1529 Konchany, 1773 Koncsan, Koncsán, Kontschan, Konczán, 1786 Koncschan, 1808 Koncsán, Kontschan, Končany, 1863 Kontsan, 1873 – 82 Koncsán, 1888 – 1900 Koncsándolyán), ktorá sa pôvodne nazývala Malý Klčov, patrila domácim zemanom, v 15. stor. Šóšovcom a od roku 1514 Tőkeovcom a po rokoch 1882 – 1900 bola zlúčená s obcou Doľany.

Archeologické nálezy: sporadické nálezy zo stredného paleolitu a z mezolitu, sídlisko kultúry s mladšou lineárnou keramikou, želiezovskej a bukovohorskej kultúry, nálezy zo staršej až z neskorej bronzovej doby, hradisko púchovskej kultúry, ojedinelé nálezy przeworskej kultúry a z obdobia sťahovania národov, sídlisko z raného stredoveku (9. – 10. stor.), hradisko z vrcholného stredoveku (13. stor.).

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol narodenia Panny Márie (1808 – 09, prestavaný 1948).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 14. marca 2023.

Klčov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klcov