Klasov

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Klasov, Kalász — obec v okrese Nitra v Nitrianskom kraji v strednej časti Žitavskej pahorkatiny, 177 m n. m.; 1 426 obyvateľov, 67,7 % slovenskej, 23,1 % maďarskej národnosti (2021). Územie je budované neogénnymi ílmi, pieskami a štrkmi prekrytými sprašou, má pahorkatinný reliéf, je odlesnené a poľnohospodársky využívané (tradičné rozvinuté vinohradníctvo).

Obec je písomne doložená v roku 1111 ako Caliz, 1156 Qualiz, 1232, 1274 Kaluz, 1298 Kaluzd, 1318 Kaloz, 1579 Kalaz, 1773 Kálaz, v rokoch 1786, 1808, 1863 Kalász, v roku 1873 Kálász, v rokoch 1877 – 82 Kalász, v roku 1888 Kálasz, v rokoch 1892 – 1900 Kálaz, 1902 – 13 Kalász, v roku 1920 Kálaz, v rokoch 1927 – 1938 Kalaz, Kalász, 1938 – 45 Kalász, 1945 – 48 Kalaz, Kalász, v roku 1948 Klasov.

Pôvodne patrila Huntovcom-Poznanovcom, v 2. polovici 14. stor. Forgáčovcom, neskôr Fánčiovcom, začiatkom 18. stor. Paluškovcom, koncom 18. stor. Weiszovcom, v 19. stor. Klobušickovcom a i. V 16. a 17. stor. ju postihli turecké nájazdy, v roku 1663 bola poplatná Turkom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V rokoch 1939 – 45 bola pripojená k Maďarsku. V rokoch 1976 – 96 bola ku Klasovu pričlenená obec Babindol.

Archeologické nálezy: halštatské sídlisko, osídlenie z obdobia stredoveku (14. – 15. stor.).

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie (pôvodne barokový 1750, postavený na starších základoch, klasicisticky prestavaný 1828, upravený 1896, rozšírený 1956, rekonštruovaný 2009), neogotický kaštieľ Weiszovcov (1866, opravený 1886, rozšírený 1967, v súčasnosti zariadenie sociálnych služieb) s parkom (2. polovica 19. stor.).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 14. marca 2023.

Klasov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klasov