Klapáč, Jozef

Text hesla

Klapáč, Jozef, 4. 6. 1924 Kaľava, okr. Spišská Nová Ves – 17. 12. 1997, pochovaný v Bratislave — slovenský právnik. R. 1948 – 53 pôsobil na Finančnej prokuratúre v Bratislave a Prešove a na Krajskej prokuratúre v Bratislave, 1953 – 72 na Ministerstve národnej obrany, 1972 – 91 v Ústave štátu a práva SAV, súčasne 1974 – 88 na Právnickej fakulte UK v Bratislave, 1980 – 86 na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a 1986 – 88 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave; 1993 DrSc.

Zaoberal sa teoretickými otázkami občianskeho, hospodárskeho a rodinného práva (napr. zodpovednosť v občianskom práve, premlčanie a preklúzia, osobné a osobnostné práva), ako aj otázkami prevencie a zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel, problematikou tvorby a ochrany životného prostredia a z toho vyplývajúcej prevencie a zodpovednosti, ako aj prevenciou a zodpovednosťou v banskom práve. Autor početných vedeckých prác a 11 monografií a monografických štúdií, napr. Zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel (1981), Právo na životné prostredie a právo životného prostredia (1985). Člen viacerých vedeckých a odborných spoločností.

Zverejnené v marci 2017.

Klapáč, Jozef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klapac-jozef