klamlivé označenie tovaru a služieb

Text hesla

klamlivé označenie tovaru a služieb — zámerné nesprávne označenie tovarov a služieb spôsobujúce v hospodárskom styku u zákazníkov klamlivý dojem, že tovar alebo služby pochádzajú z určitého štátu, oblasti alebo miesta či od určitého výrobcu alebo majú osobitné charakteristické znaky či akosť; forma nekalej súťaže.

Nevyhnutnosť právnej ochrany pred takýmto konaním vyplýva z toho, že určité znaky (resp. kvalita) tovaru sú dané prírodnými danosťami územia, odkiaľ tovar pochádza (tokajské víno, piešťanské bahno), osobitnými zručnosťami ľudí žijúcich na určitom území (niektoré značky švajčiarskych náramkových hodiniek) alebo ich kombináciou (liptovská bryndza), prípadne ide o výrobcu tovaru osobitných kvalít (automobily). Za klamlivé označenie tovaru a služieb sa nepovažuje uvedenie označenia bežne používaného v hospodárskom styku, týkajúceho sa druhu alebo akosti s výnimkou, ak by bol k nemu pripojený prívlastok navodzujúci klamlivú predstavu o pôvode (napr. pravý, originálny, pôvodný). Klamlivé označenie tovaru a služieb je postihnuteľné ako trestný čin zneužitia účasti na hospodárskej súťaži a oprávnené osoby majú možnosť domáhať sa nápravy vo forme primeraného zadosťučinenia, náhrady škody a vrátenia prostriedkov z bezdôvodného obohatenia.

Zverejnené v marci 2017.

Klamlivé označenie tovaru a služieb [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klamlive-oznacenie-tovaru-sluzieb