klam

Text hesla

klam

1. predstava (zdanie), ktoré nezodpovedá skutočnosti;

a) → zmyslový klam;

b) ekon. klam kompozície, aj omyl kompozície — chybné usudzovanie, pri ktorom sa na základe časti usudzuje na celok, pričom ten sa chápe ako jednoduchý súhrn častí. V ekonomickom uvažovaní jeden z metodických predpokladov (nástrah) pri posudzovaní ekonomickej reality, ktorého uplatnením je možné nesprávne vyvodiť závery o vývojových tendenciách v ekonomickej oblasti. Pri klame kompozície sa nesprávne predpokladá, že to, čo je dobré (platné) pre časť celku (jednotlivca), je rovnako dobré (platné) aj pre celok (spoločnosť). Napr. ak výrobca zvýši cenu jedného tovaru, oprávnene očakáva vyšší zisk. Ak by tak však postupovali všetci výrobcovia, predpoklad, že by aj všetci zvýšili zisk, je nesprávny. Každý výrobca je totiž zároveň aj spotrebiteľom; zisk zo zdraženia outputov by sa stratil pri nákupe inputov. Opakom klamu kompozície je klam dekompozície (aj omyl dekompozície) — chybné usudzovanie, pri ktorom sa na základe celku (spoločnosti) usudzuje na časť (jednotlivca), napr. zákon dopytu platí vo všeobecnosti, nemusí však platiť vo všetkých prípadoch (pri zvýšení cien benzínu nemusí klesnúť jeho dopyt u všetkých spotrebiteľov);

2. zastarano úmyselne neúprimné, zavádzajúce tvrdenie, konanie alebo predstieranie niečoho, klamstvo.

Zverejnené v marci 2017.

Klam [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klam