Kľak

Text hesla

Kľak — najvyšší vrch Muránskej planiny v centrálnej časti pohoria severozáp. od obce Muráň, 1 409 m n. m. V pestrej geologickej stavbe sú pozoruhodné denudačné zvyšky neovulkanických andezitových aglomerátov výrazne sa odlišujúcich od okolitých mezozoických vápencov a dolomitov s krasovými formami reliéfu. Rozsiahly vrchol je zalesnený, výhľad je možný z malých lúk na okrajoch vrcholovej plošiny. Celý masív je súčasťou NP Muránska planina.

Text hesla

Kľak — najvyšší vrch Muránskej planiny v centrálnej časti pohoria severozáp. od obce Muráň, 1 409 m n. m. V pestrej geologickej stavbe sú pozoruhodné denudačné zvyšky neovulkanických andezitových aglomerátov výrazne sa odlišujúcich od okolitých mezozoických vápencov a dolomitov s krasovými formami reliéfu. Rozsiahly vrchol je zalesnený, výhľad je možný z malých lúk na okrajoch vrcholovej plošiny. Celý masív je súčasťou NP Muránska planina.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kľak [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klak-2