Klačko, Rudolf

Text hesla

Klačko, Rudolf, pseudonym Marián Rudavský, 12. 4. 1892 Zákopčie, okres Čadca – 16. 2. 1975 Bratislava — slovenský pedagóg, zoológ a prekladateľ. R. 1911 – 14 študoval prírodné vedy na univerzite v Budapešti, 1923 ukončil pedagogické štúdium na Karlovej univerzite v Prahe a 1926 na Masarykovej univerzite v Brne. Počas 1. svetovej vojny 1914 narukoval do rakúsko-uhorskej armády a bojoval na vých. fronte, kde 1917 padol do ruského zajatia. V Rusku sa 1917 – 20 zapojil do československého zahraničného odboja, vstúpil do česko-slovenských légií v Rusku, spolupracoval s Československou národnou radou (člen jej pobočky v Rusku) a redigoval noviny Slovenské hlasy. R. 1921 – 22 a 1933 – 45 pôsobil na gymnáziách v Bratislave, 1922 – 26 v Revúcej a 1927 – 32 v Martine. Po 2. svetovej vojne sa podieľal na budovaní jednotnej školskej sústavy a prispel k rozvoju slovenského pedagogického školstva. R. 1945 – 49 prednosta prezídia Povereníctva školstva a osvety, 1949 – 51 pôsobil na Katedre biológie Pedagogickej fakulty UK, 1951 – 56 vedúci Katedry biológie na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave.

Zaoberal sa zoológiou, je autorom a spoluautorom viacerých zoologických učebníc (Sústavná zoológia 1, 2, 1954, 1965; Mená chordátov, 1965; Slovenské mená hmyzu, 1975). Významný kultúrny pracovník, 1927 – 32 tajomník Matice slov. a redaktor jej výročných správ (so Š. Krčmérym). R. 1926 so Š. Krčmérym založil a redigoval detský časopis Slniečko, 1929 založil edíciu pre mládež Dobré slovo. S J. Cígerom-Hronským zostavoval čítanky pre ľudové školy. R. 1934 – 35 redaktor edície Slovenskí umelci, 1935 – 40 edície Spoločnosť priateľov krásnych kníh a 1936 – 40 edície Ľudia a príroda. Prekladal z poľštiny, nemčiny (A. Brehm: Život zvierat I – IV) a ruštiny (diela N. V. Gogoľa, I. S. Turgeneva, L. N. Tolstého, A. P. Čechova, F. M. Dostojevského, A. I. Kuprina, I. A. Bunina a i.).

Zverejnené v marci 2017.

Klačko, Rudolf [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klacko-rudolf