Kittler, Richard

Text hesla

Kittler, Richard, 6. 12. 1930 Bratislava — slovenský stavebný fyzik. Od 1954 pôsobí v Ústave stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave, 1967 – 89 vedúci oddelenia stavebnej fyziky; 1966 DrSc. Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na domácich (STU) a zahraničných univerzitách (Austrália, USA, Japonsko). Celosvetovo uznávaný vedec a odborník v oblasti denného osvetlenia budov. Vypracoval výpočtové metódy na insoláciu a denné osvetlenie budov a interiérov, navrhol a vybudoval model umelej oblohy na výskum distribúcie svetla, vypracoval normy a vzťahy na výpočet rozloženia jasov na oblohe; autor praktických pomôcok na navrhovanie denného osvetlenia v budovách (Kittlerove protraktory). Navrhol systém jasov a osvetleností z 15 homogénnych oblôh, ktorý bol prijatý ako ISO/CIE štandard zdroja oblohového osvetlenia.

Autor a spoluautor viac ako 320 vedeckých a odborných prác s vysokou citovanosťou, 29 monografií a 7 kníh, napr. Slnko a svetlo v architektúre (1956), Návrh a hodnotenie denného osvetlenia (1968), Základy využívania slnečného žiarenia (1986) a Osvětlování světlovody (2009). Člen viacerých odborných komisií a medzinárodných spoločností, napr. Európskej akadémie vied a umení (2002), Učenej spoločnosti SAV (2005), CIE (Commission internationale de l’eclairage, Medzinárodná komisia pre osvetľovanie) a CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction, Medzinárodná rada pre výskum a inovácie v budovách a konštrukciách). Nositeľ viacerých vyznamenaní, o. i. Wyszeckého ceny udeľovanej CIE za mimoriadny a dlhoročný prínos v základnom výskume osvetlenia (2007).

Zverejnené v marci 2017.

Kittler, Richard [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kittler-richard