Kitonič, Ján

Popis ilustrácie

Heinrich Ullrich: Portrét Ján Kitoniča, dielo Directio methodica processus iudicarii iuris consuetudinarii inclyti Regni Hungariae, Trnava, 1619

Popis ilustrácie

Titulný list spisu Centuria certarum contrarietatum et dubietatum, vydanie z 1735

Text hesla

Kitonič, Ján, aj János Kithonich, Joannes Kithonich de Kozthanicza, vlastným menom Ivan Kitonić, 1560 (podľa chorvátskych údajov 1561) Kostajnica, Chorvátsko – 20. 12. 1619 Trnava — uhorský právnik chorvátskeho pôvodu. R. 1587 – 88 študoval umenie a filozofiu na univerzite v Grazi, 1590 povýšený do šľachtického stavu. Podžupan Mošonskej stolice a kráľovský finančný prokurátor, poslanec uhorského snemu v Budíne. Od 1608 predseda odvolacieho súdu pre rozsudky kráľovskej tabule. Ku koncu života pôsobil v Trnave.

Zaoberal sa uhorským procesným právom a rozborom Tripartita, ktoré bolo základným prameňom uhorského stredovekého práva. Autor diel Centuria certarum contrarietatum et dubietatum, ex decreto Tripartito desumptarum et resolutarum (1619), v ktorom sa zaoberal protirečeniami v Tripartite, a Directio methodica processus iudicarii iuris consuetudinarii inclyti Regni Hungariae (1619), v ktorom opísal procesnoprávnu prax v Uhorsku. Dielo Directio methodica bolo začlenené ako dodatok ku zbierke uhorského práva Corpus iuris Hungarici a predstavuje základ poznania uhorského novovekého procesného práva.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 11. januára 2018.

Kitonič, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kitonic-jan