kissa

Text hesla

kissa [arab.] — arabský epický literárny žáner. Pôvodne (od čias proroka Mohameda) sa pojmom kissa (príbeh, rozprávanie) označovali príbehy, ktoré rozprávali ľudoví rozprávači na verejných priestranstvách, napr. rozprávania zo života prorokov (→ kisas al-anbijá’), v 9. stor. náboženské príbehy (niekedy aj s nadprirodzenými alebo s neuveriteľnými prvkami) a neskôr aj svetské príbehy. S nástupom modernej arabskej literatúry (an-nahda) v 2. pol. 19. stor. sa pojmom kissa označovali poviedky i romány (nazývané aj rivája). Niektorí arabskí autori na prelome 19. a 20. stor. rozlišovali medzi románom (kissa) a novelou, resp. poviedkou (uksúsa). Neskôr sa v dôsledku doslovného prekladu (kalku) anglického slovného spojenia short story (krátky príbeh) začalo na označenie poviedky a novely používať pomenovanie kissa kasíra (krátky príbeh) a na označenie románu pomenovanie kissa tavíla (dlhý príbeh). V súčasnosti sa ako kissa označujú poviedky, novely i romány.

Zverejnené v marci 2017.

Kissa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kissa