Kišiday, František Alexander

Text hesla

Kišiday [-daj], František Alexander, 22. 9. 1940 Kalinov, okres Medzilaborce – 24. 8. 1987 Bratislava, pochovaný v Obišovciach, okres Košice-okolie — slovenský rímskokatolícky kňaz, teológ a náboženský publicista. R. 1963 bol vysvätený za kňaza, 1963 – 65 pôsobil ako kaplán v Zborove a 1965 – 66 v Bardejove, 1966 – 73 správca farnosti v Kostoľanoch nad Hornádom, 1973 – 77 vo Fričovciach a od 1977 v Bratislave (v mestskej časti Jarovce). Súčasne od 1977 pôsobil na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde prednášal fundamentálnu teológiu a teológiu náboženstiev. Priekopník religionistiky na Slovensku, o. i. sa zaoberal otázkami nekatolíckych náboženských tradícií (významné sú najmä jeho komparatistické štúdie) a dialógom s neveriacimi. Autor niekoľkých vysokoškolských skrípt, spoluautor práce Malá koncilová konkordancia (1980). Člen redakčnej rady časopisu Duchovný pastier, do ktorého prispieval aj teologickými štúdiami a článkami.

Zverejnené v marci 2017.

Kišiday, František Alexander [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kisiday-frantisek-alexander