Kirkúk

Text hesla

Kirkúk — ložisko ropy a zemného plynu pri meste Kirkúk v severových. Iraku. Je situované v antiklinálnej štruktúre s rozmermi 39 × 3,5 km, plocha roponosnosnej časti 52 km2. Produktívne karbonátové horniny sú zo str. eocénu až skorého miocénu a str. až z vrchnej kriedy. Začiatočné zásoby ropy 2,3 mld. t, zemného plynu 74 mld. m3. Ložisko (objavené 1927, ťažba sa začala 1934) produkuje aj po niekoľkých desaťročiach až jeden mil. barelov ropy denne, čo je takmer polovica denného irackého vývozu ropy. Vyťažená ropa sa vedie ropovodmi do Bagdadu a do prístavov Stredozemného mora v Turecku, Sýrii a Libanone, zemný plyn plynovodom do Bagdadu.

Zverejnené v marci 2017.

Kirkúk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kirkuk