Kirchhoffova rovnica

Text hesla

Kirchhoffova rovnica — rovnica, ktorá určuje závislosť reakčného tepla, t. j. zmeny entalpie sústavy \(\Delta H^0\), od termodynamickej teploty \(T\) chemickej reakcie: \(\frac{d\Delta H^0}{dT}=\sum {\mathrm{\nu}}_ic_{p_i}\), kde \(c_{p_i}\) je molárna tepelná kapacita \(i\)-tej zložky reakcie pri konštantnom tlaku \(p\) a \(\nu_i\) je počet mólov \(i\)-tej zložky. Tepelné kapacity produktov sa v súčte uvádzajú s kladným, tepelné kapacity východiskových látok so záporným znamienkom. Súčet tepelných kapacít chemickej reakcie aA + bB → mM + nN je potom daný rovnicou \(\sum {\mathrm{\nu}}_ic_{p_i}=mc_{p_M}+nc_{p_N}-ac_{p_A}-bc_{p_B}\).

Keďže tepelná kapacita závisí od teploty, Kirchhoffova rovnica sa často používa v integrálnom tvare \(\Delta H_{T_2}^0 = \Delta H_{T_1}^0+\int_{T_1}^{T_2}\sum {\mathrm{\nu}}_ic_{p_i}dT\).

Kirchhoffovu rovnicu možno použiť na výpočet hodnoty \(\Delta H^0\) pre ľubovoľnú teplotu, ak sú v danom teplotnom intervale \(T_1\)\(T_2\) známe závislosti tepelných kapacít pri konštantnom tlaku. Podobnými rovnicami možno vyjadriť aj závislosť zmeny reakčnej vnútornej energie \(\Delta U^0\) od teploty; v tomto prípade sa používajú tepelné kapacity pri konštantnom objeme (\(c_{V_i}\)). Nazvaná podľa G. R. Kirchhoffa, ktorý ju odvodil.

Zverejnené v marci 2017.

Kirchhoffova rovnica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kirchhoffova-rovnica