Király, Péter

Text hesla

Király [-ráj], Péter, 22. 11. 1917 Malčice, okres Michalovce – 24. 2. 2015 Budapešť — maďarský jazykovedec, slovakista a slavista, vysokoškolský pedagóg. R. 1941 – 42 pôsobil na maďarskom gymnáziu v Bratislave, 1945 – 49 v Krajinskej Séčéniho knižnici, 1949 – 74 v Ústave jazykových štúdií Maďarskej akadémie vied a 1974 – 87 na Univerzite L. Eötvösa v Budapešti (vedúci Katedry slovanských filológií); 1973 DrSc., 1974 profesor. Venoval sa výskumu slovanských jazykových pamiatok a slovenských nárečí.

Autor viacerých monografií, napr. Zmienky o Maďaroch v cyrilo-metodskej legende (A magyarok említése a Konstantín- és a Metód-legendában, 1974), O miešaní jazykov. Z výskumov slovanských nárečí v Maďarsku (A nyelvkeveredés. A magyarországi szláv nyelvjárások tanulságai, 2001), početných štúdií, o. i. Vznik a zánik kalvínskej východoslovenčiny (2006), spoluautor dvojjazyčne vydaného Atlasu slovenských nárečí v Maďarsku – Atlas der slowakischen Mundarten in Ungarn (1993).

Zverejnené v marci 2017.

Király, Péter [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kiraly-peter