Király, János

Text hesla

Király [-ráj], János, 17. 3. 1858 Kőszeg, Maďarsko – 31. 7. 1929 Budapešť — uhorský a maďarský právnik. Študoval na Právnickej akadémii v Bratislave. Advokát a právny zástupca Bratislavy, 1888 – 96 vojenský sudca, 1896 – 1928 pôsobil na univerzite v Budapešti (1905 – 06 dekan právnickej fakulty); 1896 mimoriadny profesor, 1902 profesor.

Zaoberal sa všeobecnými a uhorskými právnymi dejinami a ústavným právom. Autor viacerých prác o stredovekom uhorskom práve, o dejinách práva a o ústavnom práve, napr. Dejiny bratislavského dunajského colného a prepravného práva (A pozsonyi nagydunai vám- és révjog története, 1890), Uhorské ústavné a právne dejiny s osobitným ohľadom na právny vývoj záp. Európy (Magyar alkotmány- és jogtörténet különös tekintettel a nyugat-európai jogfejlődésre, 1908), Kapitoly na tému zákonodarstvo sv. Štefana (Fejezetek Szent István törvényhozása köréből, 1928), Otázka nástupníctva uhorského trónu v období Arpádovcov (Az Árpádkorszakbeli magyar trónutódlás kérdése, 1929).

Zverejnené v marci 2017.

Király, János [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-11-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kiraly-janos