kindžal

Popis ilustrácie

Kindžal, 19. stor., Kaukaz, Rusko

Text hesla

kindžal [turkické jazyky] — chladná ručná zbraň rôznej dĺžky a tvaru (podľa proveniencie), tradičná zbraň kaukazských národov (pôvodne predovšetkým Čerkesov, neskôr Čečenov). Pravý kindžal je rovná zbraň s pomerne hrubou a masívnou čepeľou s hlbokým ostrým žliabkom na obidvoch stranách (sú preto umiestnené asymetricky, nie oproti sebe) a s dlhým pretiahnutým hrotom. Výbrus ostria je priamy a celoplošný, čepeľ je často čiernená. Rukoväť býva zhotovená z rohu, kosti alebo z ušľachtilého dreva a vybíjaná strieborným plechom. Výrazná hlavička nitu je na hlavici a na začiatku rukoväti vždy len z vonkajšej strany (od tela). Pošva máva zdobené kované nákončie ukončené guľovou hlavicou. Pri výrobe pravého kindžalu sa používa rovnaký technologický postup ako pri spracovaní damascénskej ocele (skúvanie rozdielnych druhov ocele zahorúca) a oceľ, tzv. gurda, má porovnateľnú kvalitu s inými najkvalitnejšími oceľami sveta (japonská, indická, španielska, malajzijská).

Gruzínska forma kindžalu (kama) je dĺžkovo menej ustálená, nie je taká masívna ako pravý kindžal a nemá asymetricky vybrúsené hlboké žliabky (ak sú, tak len plytké); na výzdobu sa často používa tradičný ornament, tzv. marcharaj. Zahnuté formy kindžalu (bebut) môžu byť zahnuté po celej dĺžke alebo (častejšie) len pri hrote. Kindžal sa (pravdepodobne aj pod vplyvom komunikácie národov podriadených ruskému cárskemu impériu) rozšíril aj medzi nekaukazské národy (napr. do Azerbajdžanu, Tatárska, Arménska) a medzi kozákov (najmä na Kubáň, ktorý susedí s Čečenskom) a dostal sa aj do výzbroje ruskej armády (osobná zbraň delostrelcov; v ruštine sa pojem kindžal, rus. kinžal, stal synonymom noža alebo dýky). Všetky formy kindžalu sa používajú aj ako tzv. kostýmová zbraň k tradičnému odevu a v podobe zmenšenín ako spona na opasok alebo šperk (pričom, napr. u Čerkesiek slúži aj ako predmet ženskej sebaobrany).

Zverejnené v marci 2017.

Kindžal [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kindzal