Kimlička, Štefan

Text hesla

Kimlička, Štefan, 9. 11. 1943 Topoľčany – 25. 11. 2006 Bratislava — slovenský informatik a knihovník. R. 1969 – 76 pôsobil v Ústrednej ekonomickej knižnici Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (dnes Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave), 1976 – 78, 1980 – 87 a 1990 – 2006 na Katedre knihovníctva a vedeckých informácií (dnes Katedra knižničnej a informačnej vedy) Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1990 – 96 a 2001 – 2003 vedúci katedry); 1996 profesor. Zaoberal sa manažmentom knižničných projektov a záznamov, systémovou analýzou, systémovou integráciou a teóriou knižnično-informačných systémov. Podieľal sa na budovaní databázy informácií pre ekonomiku EKO-INDEX a na vytváraní koncepcie celoslovenského zaznamenávania prírastkov zahraničných kníh. Zaslúžil sa o formovanie knižničnej a informačnej vedy na Slovensku, o smerovanie jej zamerania na prax, ako aj o koncepciu výučby na katedrách knižničnej a informačnej vedy na niektorých slovenských univerzitách.

Autor a spoluautor viacerých odborných publikácií, napr. Mechanizácia a automatizácia v knižniciach a informačných strediskách (1981), Knižničná a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti (2000), Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre „klasické“ aj elektronické zdroje (2002), Informačné systémy: Teoretické východiská, princípy, metódy projektovania (2006). R. 1990 – 92 predseda Spolku slovenských knihovníkov.

Text hesla

Kimlička, Štefan, 9. 11. 1943 Topoľčany – 25. 11. 2006 Bratislava — slovenský informatik a knihovník. R. 1969 – 76 pôsobil v Ústrednej ekonomickej knižnici Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (dnes Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave), 1976 – 78, 1980 – 87 a 1990 – 2006 na Katedre knihovníctva a vedeckých informácií (dnes Katedra knižničnej a informačnej vedy) Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1990 – 96 a 2001 – 2003 vedúci katedry); 1996 profesor. Zaoberal sa manažmentom knižničných projektov a záznamov, systémovou analýzou, systémovou integráciou a teóriou knižnično-informačných systémov. Podieľal sa na budovaní databázy informácií pre ekonomiku EKO-INDEX a na vytváraní koncepcie celoslovenského zaznamenávania prírastkov zahraničných kníh. Zaslúžil sa o formovanie knižničnej a informačnej vedy na Slovensku, o smerovanie jej zamerania na prax, ako aj o koncepciu výučby na katedrách knižničnej a informačnej vedy na niektorých slovenských univerzitách.

Autor a spoluautor viacerých odborných publikácií, napr. Mechanizácia a automatizácia v knižniciach a informačných strediskách (1981), Knižničná a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti (2000), Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre „klasické“ aj elektronické zdroje (2002), Informačné systémy: Teoretické východiská, princípy, metódy projektovania (2006). R. 1990 – 92 predseda Spolku slovenských knihovníkov.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kimlička, Štefan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kimlicka-stefan