Kijac, Jozef

Text hesla

Kijac, Jozef, 8. 9. 1947 Trstená, okres Tvrdošín — slovenský hutnícky odborník. Od 1971 pôsobí na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, od 1974 na Katedre metalurgie železa a zlievarenstva (1992 – 96 vedúci katedry), 1990 – 92 prodekan fakulty, 1990 – 2010 predseda akademického senátu Hutníckej fakulty; 2004 profesor. Zaoberá sa hutníctvom kovov, najmä teoretickými základmi oceliarskych procesov, metalurgiou kyslíkovo-konvertorového spôsobu výroby ocele, mimopecným spracovaním železa a ocele a mimopecným odlievaním (navrhovanie liacich práškov, krycích trosiek a rafinačných zmesí a ich zavádzanie do výroby). Autor a spoluautor okolo 70 vedeckých článkov v domácich a zahraničných časopisoch, vysokoškolských učebných textov a monografie Optimalizácia kvality liacich práškov (in Acta Metallurgica Slovaca, 2001).

Zverejnené v marci 2017.

Kijac, Jozef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kijac-jozef