Kiarov

Text hesla

Kiarov, Ipolykér — obec v okrese Veľký Krtíš v Banskobystrickom kraji v juhových. časti Ipeľskej kotliny, 165 m n. m.; 317 obyvateľov, 36,9 % slovenskej, 57,4 % maďarskej národnosti (2015). Pahorkatinné, prevažne odlesnené územie, v záp. a sev. časti dubové a agátové enklávy. V katastri obce sa nachádza prírodná rezervácia Kiarovský močiar (vyhlásená 1988, rozloha 16,4 ha) zriadená na ochranu vlhkomilných, močiarnych a vodných spoločenstiev.

Obec písomne doložená 1271, 1327 ako Keer, 1330 Keer, altera Keer, Nagkeer, 1341 Keer, 1481, 1486 Naghkeer, Kyskeer, 1873 – 1902 Kiskér és Nagykér, 1907 – 13 Ipolykér, 1920 Kiarov, 1927 – 38 Kiarov, Ipoly-Kér, 1938 – 45 Ipolykér, 1945 – 48 Kiarov, Ipoly-Kér, 1948 Kiarov.

Patrila Kériovcom, Madáčovcom a i. V 14. stor. sa rozdelila na dve osady, ktoré v 17. stor. počas bojov s Turkami spustli. Po 1860 sa znova spomínajú dve osady, ktoré sa pravdepodobne koncom 19. stor. zlúčili. R. 1938 – 44 bola obec pripojená k Maďarsku. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.

Archeologické nálezy: kamenná industria z mladšej kamennej doby na kopci Vysoký vrch, sídliská z mladšej a neskorej kamennej doby (početné fragmenty keramických nádob, kamenných nástrojov a zoomorfných i antropomorfných plastík), osídlenie z mladšej bronzovej doby a raného i vrcholného stredoveku.

Stavebné pamiatky: pôvodne baroková Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (18. stor.) so zvonicou (klasicistická veža pristavaná v 19. stor.) a neskoroklasicistická kúria statkára Lászlóa Oroszlányiho (19. stor.).

Zverejnené v marci 2017.

Kiarov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kiarov