Kežmarská pahorkatina

Text hesla

Kežmarská pahorkatina — geomorfologický oddiel Popradskej kotliny na východe hraničiaci s Levočskými vrchmi. Budovaný ílovcovo-pieskovcovými súvrstviami vnútrokarpatského flyšu, na ktorých sa vytvoril pahorkatinný reliéf, výška územia 600 – 750 m n. m. Prevládajúcim pôdnym typom je kambizem. Odlesnené územie je väčšinou premenené na kultúnu step a trávnaté plochy, miestami zachované ostrovčeky lesov.

Zverejnené v marci 2017.

Kežmarská pahorkatina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kezmarska-pahorkatina