Kettner, Milan

Text hesla

Kettner, Milan, 11. 5. 1941 Bratislava – 22. 10. 2014 tamže — slovenský mikrobiológ. R. 1964 – 73 pôsobil v Biologickom ústave SAV (dnes Ústav molekulárnej biológie SAV), 1974 – 92 v Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, 1992 – 2006 na Prírodovedeckej fakulte UK (od 1997 vedúci Katedry mikrobiológie), od 2006 externe na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave; 1989 DrSc., 1995 profesor. Absolvoval krátkodobé študijné pobyty na univerzite v Berne, Liège, Halle, Londýne a vo Frankfurte nad Mohanom, 1982 – 85 pôsobil v Alžírsku na univerzite v Annabe. Zaoberal sa mechanizmami rezistencie patogénnych baktérií proti (najmä aminoglykozidovým a betalaktámovým) antibiotikám. Autor a spoluautor okolo 185 vedeckých článkov, 3 knižných monografií, napr. Molekulárna genetika (1983) a Rekombinantné DNA a biotechnológie (1990), 3 patentov a 2 učebníc. Člen viacerých medzinárodných odborných spoločností a redakčných rád časopisov, nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kettner, Milan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kettner-milan