Kessler, Arnošt

Text hesla

Kessler, Arnošt, 28. 6. 1921 Brno – 31. 3. 2006 Leonberg, Bádensko-Württembersko, Nemecko — český fyzik. Počas 2. svet. vojny bol 1942 zatknutý a väznený v koncentračných táboroch. Popri zamestnaní 1947 – 51 študoval matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. R. 1955 odišiel do Bratislavy, kde sa po zriadení Laboratória fyziky SAV významne podieľal na jeho etablovaní a rozvoji (1958 zástupca riaditeľa, 1961 riaditeľ) a po pretransformovaní laboratória na Fyzikálny ústav SAV sa stal jeho prvým riaditeľom (1961 – 68); 1965 DrSc. R. 1968 bol z politických príčin z funkcie odvolaný a emigroval do Nemecka, kde do 1986 pôsobil v Ústave teoretickej fyziky Stuttgartskej univerzity, súčasne 1970 – 71 ako hosťujúci profesor na City University v Londýne.

Spočiatku sa zaoberal vedením tepla v strojoch a v materiáloch, neskôr sa preorientoval na fyziku tuhých látok, najmä na štúdium iónových kryštálov. Skúmal vlastnosti a vplyv bodových porúch (najmä vakancií a prímesných iónov) na elektrické a tepelné vlastnosti tuhých látok s iónovou väzbou, ako aj optické vlastnosti, vodivosť a polarizáciu izolovaných kryštálov a kryštálov s nanesenými uhlíkovými elektródami. Najväčší význam mal jeho výskum elektrických transportných javov v heteropolárnych kryštáloch, tepelne stimulovaného pohybu vnútorných aj cudzorodých iónov a zmien orientácie elektricky usmernených iónových komplexných dipólov v týchto kryštáloch. Jeho práce z tejto oblasti majú význam z hľadiska pochopenia mikroskopických javov v elektrických pamäťových jednotkách a vývoja nových batérií či materiálov do akumulátorov. R. 1961 s Igorom Vojtěchom Nábělekom (*1924, †2012) preložil knihu Samuela Glasstona Základy inžinierstva jadrových reaktorov (Principles of Nuclear Engineering, 1956). Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kessler, Arnošt [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kessler-arnost