Kesselová, Jana

Text hesla

Kesselová, Jana, 3. 4. 1962 Spišská Sobota, dnes časť Popradu — slovenská jazykovedkyňa a vysokoškolská pedagogička. R. 1985 – 97 pôsobila na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity (v tom čase súčasť UPJŠ v Košiciach), od 1997 na Fakulte humanitných a prírodných vied a od 2010 na Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove; 2015 profesorka. Zaoberá sa morfológiou súčasnej slovenčiny, vývinom reči, teóriou vyučovania slovenského jazyka a i. Autorka monografií Lingvistické štúdie o komunikácii detí (2001), Morfológia v komunikácii detí (2003), Spojky a spájacie prostriedky v slovenčine (2013) a Funkčno-sémantická kategória relačnosť v ranej ontogenéze reči dieťaťa hovoriaceho po slovensky (2014). Spoluautorka vysokoškolskej učebnice Učíme slovenčinu – komunikačne a zážitkovo (2003), učebných textov a učebníc slovenského jazyka pre základné školy, spoluautorka monografie o vývine reči detí hovoriacich po slovensky Desať štúdií o detskej reči. Lexika – gramatika – pragmatika (2017).

Zverejnené v marci 2017.

Kesselová, Jana [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kesselova-jana