Keruľová, Marta

Text hesla

Keruľová, Marta, 4. 4. 1951 Krupina — slovenská literárna vedkyňa. R. 1974 absolvovala štúdium slovenčiny a latinčiny a 1974 – 77 internú ašpirantúru na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1974 pôsobila v Encyklopedickom ústave SAV v Bratislave. Od 1977 pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, podieľala sa na založení Katedry romanistiky (1993); 2001 profesorka. R. 1986 – 90 a 1999 – 2004 pôsobila ako lektorka slovenskej literatúry na univerzite v Neapole.

Zaoberá sa staršou svetovou a slovenskou literatúrou, slovenskou literatúrou 19. stor., výskumom latinskej humanistickej poézie a interpretáciou starších textov. Autorka monografií Recepčno-interpretačné osobitosti textov staršej slovenskej literatúry (1992), Nahliadnutia do staršej slovenskej literatúry (1999) a Hodnotové aspekty staršej literatúry (2009), spoluautorka príručky Literárny sprievodca nielen pre maturantov (1998), editorka a spoluautorka monografií Šesťkrát cesta za autorom: habitus staronových tvorcov literárnych dejín (2010), Šesťkrát cesta k tradícii v literárnych textoch (2015), vysokoškolských skrípt a stredoškolských učebníc. Spoločne s J. Minárikom a Helenou Májekovou preložila z latinčiny výber zo zbierky Gesta Romanorum (slov. Rímske príbehy, 1981).

Zverejnené v marci 2017.

Keruľová, Marta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kerulova-marta