kerma

Text hesla

kerma [angl.] — fyzikálna veličina vyjadrujúca účinok elektricky neutrálnych častíc (fotóny, neutróny) na ožarovanú látku; používa sa v dozimetrii. Je definovaná ako podiel súčtu začiatočných kinetických energií všetkých elektricky nabitých častíc uvoľnených prúdom elektricky neutrálnych častíc v látke a hmotnosti tejto látky. Udáva sa v rovnakých jednotkách ako absorbovaná dávka, t. j. v grayoch. Názov pochádza z anglického výrazu Kinetic Energy Released in Material (kinetická energia uvoľnená v materiáli).

Zverejnené v marci 2017.

Kerma [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kerma-0