keratofýr

Text hesla

keratofýr [gr.] — paleovulkanická hornina (→ efuzívne horniny) charakteristická intenzívnou sekundárnou premenou. Podľa porfyrických výrastlíc, ktorými sú albit, draselné živce alebo kremeň, sa spravidla rozlišujú sodné, draselné alebo kremenné keratofýry. Keratofýry majú všeobecne nízky obsah tmavých minerálov, z ktorých sú niekedy prítomné sodné amfiboly a pyroxény. Vystupujú v asociácii s bázickými vulkanitmi.

Zverejnené v marci 2017.

Keratofýr [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/keratofyr