Kentaw

Text hesla

Kentaw — mesto v južnej časti Kazachstanu v Juhokazašskej oblasti na juž. svahoch horského pásma Karatau 30 km severových. od mesta Turkestan; 61-tis. obyvateľov (2012). Tradičný elektrotechnický (výroba transformátorov) a strojársky (výroba bagrov) priemysel, ďalej priemysel banský (ťažba polymetalických rúd) a stavebných materiálov.

Oblasť je doložená už v 13. stor., za vlády Timúra známa ako ložisko medených, strieborných a zlatých rúd. Mesto vzniklo 1955 zlúčením viacerých osád vybudovaných v súvislosti s využitím náleziska polymetalických rúd.

Zverejnené v marci 2017.

Kentaw [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kentaw