Kelemen, Vojtech

Text hesla

Kelemen, Vojtech, 23. 6. 1935 Poltár – 18. 1. 1996 Banská Bystrica — slovenský ekonóm. Po ukončení štúdia na Fakulte ekonomického inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej (dnes Slovenská technická univerzita) v Bratislave pôsobil 1958 – 70 v Chemických závodoch W. Piecka v Novákoch, 1970 – 75 ako výskumný pracovník vo Výskumnom ústave technicko-ekonomickom chemického priemyslu, súčasne externý učiteľ na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (dnes Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity) na Katedre ekonomiky a riadenia chemického a potravinárskeho priemyslu, 1975 – 92 na Vysokej škole ekonomickej (dnes Ekonomická univerzita) v Bratislave (1983 – 84 vedúci Katedry riadenia, 1991 – 92 vedúci Katedry manažmentu a marketingu), súčasne 1984 – 89 riaditeľ Výskumného ústavu služieb, 1992 – 96 pôsobil na Katedre manažmentu a marketingu Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; 1996 profesor in memoriam.

Spočiatku sa zaoberal problematikou riadenia chemického priemyslu, efektívnosťou investícií a jeho štrukturálnou prestavbou. Vypracoval viaceré technicko-ekonomické a prognostické štúdie pre chemický priemysel. Neskôr sa začal orientovať na problematiku cestovného ruchu, jeho postavenie v proporcionálnom rozvoji socialistického národného hospodárstva, oblasť služieb a manažment podniku. Autor a spoluautor viacerých monografií, napr. Ekonomika cestovného ruchu (1985), vysokoškolských učebných textov, napr. Teória riadenia. Vybrané kapitoly (1978), Ekonomika cestovného ruchu (1985), Manažment podniku 1 (1992), Manažment podniku 2 (1993), článkov a príspevkov v zborníkoch a odborných časopisoch (Ekonomická revue cestovného ruchu, Ekonomické rozhľady, Socialistický obchod a i.).

Zverejnené v marci 2017.

Kelemen, Vojtech [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kelemen-vojtech