Kečovo

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kečovo, Kecső — obec v okrese Rožňava v Košickom kraji v Slovenskom krase na južnom okraji Silickej planiny na hranici s Maďarskom, 354 m n. m.; 324 obyvateľov, 11,4 % slovenskej, 84,3 % maďarskej národnosti (2021). Na vápencových horninách vznikol krasový reliéf s bohatstvom krasových jám, priepastí, vyvieračiek, škrapov i jaskýň, z ktorých najznámejšie sú národná prírodná pamiatka jaskyňa Domica a národné prírodné rezervácie Kečovské škrapy a Domické škrapy.

Obec písomne doložená v roku 1272 ako Kucheu, 1344 Kechew, 1346 Kacho, 1348 Kecheu, 1390 Kechew, 1431 Kethew, 1773 Kecső, 1786 Kecschő, v rokoch 1808, 1863 – 1913 Kecső, v roku 1920 Kečovo, v rokoch 1927 – 38 Kečovo, Kecső, 1938 – 45 Kecső, 1945 – 48 Kečovo, Kecső, v roku 1948 Kečovo.

Vyvinula sa na mieste staršieho osídlenia. Patrila domácim zemanom Kecsőiovcom. Po tureckých nájazdoch v roku 1564 bola vyľudnená, obnovená až v 2. polovici 18. stor., vlastnili ju Ragáliovci a Fáyovci. V rokoch 1938 – 45 bola pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali chovom dobytka, kováčstvom, uhliarstvom a pálením vápna.

Archeologické nálezy: jaskynné sídliská v jaskyni Domica (bukovohorská kultúra) a v jaskyni Čertova diera, refúgium z vrcholného stredoveku (11. – 12. stor.).

Stavebné pamiatky: klasicistický evanjelický kostol (1820), klasicistický rímskokatolícky Kostol nanebovstúpenia Pána (1827, upravený 1892).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 13. marca 2023.

Kečovo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kecovo