každodenná kultúra

Text hesla

každodenná kultúra — súhrn poznatkov a skúseností, ktoré podmieňujú spôsob života, obvyklé, všedné správanie a konanie jednotlivca, sociálnych skupín alebo spoločnosti v určitom čase. Každodenná kultúra prostredníctvom vopred daných vzorov správania, postojov a spoločensky akceptovaných pravidiel ovplyvňuje organizáciu každodenného života a návyky ľudí. Ako súhrn poznatkov a skúseností zároveň ovplyvňuje predstavy človeka, sociálnych skupín alebo spoločnosti o každodennosti v určitom historickom období. Nazhromaždené skúsenosti a ich manifestácia v materiálnych a nemateriálnych produktoch každodennej činnosti človeka sa spravidla odovzdávajú z generácie na generáciu. Každodenná kultúra súčasne predstavuje dynamický jav, ktorý podlieha premenám pod vplyvom sociálnych, politických, ekonomických, ideologických a i. zmien v konkrétnych spoločnostiach a historických obdobiach. Je predmetom výskumu v spoločenských vedách, ako sú etnológia, kulturológia, sociológia, sociálna a kultúrna antropológia, sociálna história ap.

Pojem každodenná kultúra sa rozšíril koncom 60. a v prvej polovici 70. rokov 20. stor. pod vplyvom zamerania spoločenských vied na výskum každodennosti. Vo svojej podstate odkazuje na koncept pojmu životný svet (Lebenswelt; resp. každodenný život) E. Husserla, na ďalšie rozpracovanie tohto pojmu najmä A. Schützom a T. Luckmannom v podobe štruktúr každodenného života (Strukturen der Lebenswelt) i na všeobecný pojem kultúry ako spôsobu života. Termín sa používa najmä v nemeckej a stredoeurópskej terminológii spoločenských vied (nem. Alltagskultur, čes. každodenní kultura, kultura všedního dne, poľ. kultura codzieności ap.). V anglosaskej a frankofónnej terminológii je tento pojem zriedkavejší a namiesto neho sa používa termín každodenný život (angl. everyday life, fr. vie quotidienne) a všeobecný pojem kultúra.

Zverejnené v marci 2017.

Každodenná kultúra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kazdodenna-kultura