kavitačná depresia

Popis ilustrácie

Kavitačná depresia

1 – tlak na nasávacej strane

2 – krivka tlaku

3 – atmosférický tlak

4 – nasávanie čerpadla

5 – tlak nasýtených pár

6 – výtlak čerpadla

7 – vákuum

8 – NPSH

9 – NPSHR

Text hesla

kavitačná depresiastroj. veličina charakterizujúca čerpadlá z hľadiska možnosti vzniku kavitácie, označovaná NPSH (angl. Net Positive Suction Head). Predstavuje pokles tlaku meraný medzi miestom vstupu kvapaliny do čerpadla (vstupný tlak) a miestom najnižšieho tlaku vnútri telesa čerpadla; závisí od konštrukcie (technických parametrov) čerpadla. Ak je vstupný tlak príliš nízky, môže tlak vnútri čerpadla (pri danom NPSH) klesnúť pod hodnotu tlaku nasýtených pár čerpanej kvapaliny, v dôsledku čoho v čerpadle dochádza ku kavitácii, ktorá spôsobuje hluk, prípadne poškodenie čerpadla. V technickej dokumentácii čerpadiel sa uvádza najnižší vstupný tlak NPSHR (angl. Net Positive Suction Head Required), ktorý sa musí pri požadovanom prietoku kvapaliny zabezpečiť kvôli zabráneniu vzniku kavitácie.

Zverejnené v marci 2017.

Kavitačná depresia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kavitacna-depresia