Kavan, Ján

Text hesla

Kavan, Ján, 31. 7. 1934 Mříčná, okres Semily — slovenský architekt, urbanista a teoretik architektúry. Pôsobil na Fakulte architektúry STU; 1989 profesor. Priekopník integrity obsahových (funkčných) a výrazových (estetetických) stránok urbanistických zón a urbanisticko-architektonických súborov na báze polyfunkčnosti.

Navrhol viac ako sto štúdií a projektov v oblasti tvorby urbanisticko-architektonických súborov väčšinou v spolupráci s F. Trnkusom a T. Alexym (Centrum Ostrava-Poruba, 1965; Centrum Štrbské Pleso, 1970; Obytný súbor Trnava-Hlboká, 1972; Pešia zóna Rimavská Sobota, 1988 a i.). Jeho teoretická a vedeckovýskumná práca bola zameraná na problematiku zonálnych štruktúr mesta, najmä na ich funkčnú a typologickú stránku. Autor a spoluautor vysokoškolských skrípt Zonálne štruktúry (1983) a Urbanistická tvorbametodické a grafické postupy ateliérovej práce (1980, s F. Trnkusom) a práce Urbanistický priestor. Grafické spôsoby zobrazovania (1988, s F. Trnkusom). Zúčastnil sa viacerých domácich i medzinárodných urbanistických a architektonických súťaží, nositeľ Ceny D. Jurkoviča (1974, s kolektívom).

Zverejnené v marci 2017.

Kavan, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kavan-jan