kauzálna analýza

Text hesla

kauzálna analýza — zisťovanie kauzálnych (príčinných) súvislostí medzi viacerými javmi alebo premennými. Pojem kauzálna analýza sa používa spravidla v prípadoch, ak sa analyzuje súbor údajov, medzi ktorými sa predpokladá kauzálna súvislosť. Pri kauzálnej analýze je možné využiť celý rad štatistických metód, ako sú lineárna korelácia, lineárna regresia a faktorová analýza. Kauzálna analýza vždy vychádza z teoreticky zdôvodnených predpokladov kauzality a slúži na overenie ich platnosti a ich kvantifikáciu na základe empirických údajov. Jedným z používaných spôsobov overovania kauzálnych súvislostí je súbor postupov označovaný ako kauzálne modelovanie.

Zverejnené v marci 2017.

Kauzálna analýza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kauzalna-analyza