Katriak, Martin

Text hesla

Katriak, Martin, 31. 7. 1913 Čačín, dnes miestna časť obce Čerín – 4. 1. 1999 Bratislava — slovenský sociológ a kultúrno-osvetový pracovník. R. 1932 – 36 študoval na učiteľskom ústave v Banskej Bystrici, 1939 – 48 (s prerušením) filozofiu a psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil ako učiteľ na viacerých miestach, 1946 – 54 na Povereníctve školstva, vied a umení (prednosta oddelenia pre vedu a výskum), 1955 – 60 v Osvetovom ústave, od 1960 vo Filozofickom ústave SAV, 1965 – 77 v Sociologickom ústave SAV (1970 – 74 zástupca riaditeľa), súčasne externe pôsobil na viacerých vysokých školách.

Zaoberal sa sociológiou práce, výskumom v oblasti kultúry a osvety a riešením viacerých metodologických a teoretických otázok sociologického výskumu. Autor sociologických prác Metodika osvetového výskumu (1957), Metodologické zásady sociologického bádania (1968), Metódy a techniky sociologického výskumu (1975), Devičany v socialistickej výstavbe. Sociologická monografia (1980) a Sociológia fajčenia (1987), viacerých štúdií a empirických výskumov, spoluautor práce Sociologický výskum, jeho príprava a uskutočňovanie (1971). Spoluzakladateľ Slovenskej sociologickej spoločnosti (1964; 1966 – 69 jej predseda).

Zverejnené v marci 2017.

Katriak, Martin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katriak-martin