kátib

Text hesla

kátib [arab.], množné č. kuttáb — v stredoveku v moslimských krajinách pisár a sekretár. Osobných kátibov mal už prorok Mohamed, koncom 7. stor. sa ich pozícia posilnila, keď kalif Abdalmalik ibn Marván nariadil viesť register daní v arabskom jazyku. Každý kátib musel dokonale ovládať arabské písmo i gramatiku, pričom jeho úlohou bolo zostavovať alebo prepisovať oficiálne dokumenty a korešpondenciu. Ak sa osvedčil, mohol získať aj veľký politický vplyv a stať sa poradcom kalifa alebo vezírom. Kuttáb sa postupne pre čoraz väčšiu vyumelkovanosť literárneho štýlu, ktorý používali, stali i reprezentantmi literárnej kultúry (tvorba literatúry žánru adab; v modernej arabčine kátib = spisovateľ). Záznamy o kuttáb sa nachádzajú v mnohých literárnych prameňoch, napr. v zbierkach anekdot, v polemických traktátoch, ako aj v didaktickej literatúre, ktorá opisuje ich výchovu a školenie.

Zverejnené v marci 2017.

Kátib [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katib