Káthmandu

Text hesla

Káthmandu, Údolie Káthmandu — medzihorská kotlina v str. časti Nepálu medzi pohorím Mahábhárat na juhu a Himalájami na severe vo výškach 1 300 – 1 500 m n. m. Predstavuje tektonickú depresiu vyplnenú glaciálnymi a nivnými sedimentmi. Subtropické monzúnové podnebie (horský variant), priemerná teplota v januári 7 °C, v júni 24 °C, priemerný ročný úhrn zrážok okolo 800 mm. Najväčšou riekou pretekajúcou územím je Bagmati (prítok Gangy). Zvyšky subtropických lesov so zastúpením bambusu, santalu a i. Husto zaľudnené a intenzívne poľnohospodársky využívané územie (najmä terasové pestovanie ryže); turistická oblasť. V severozáp. časti leží hlavné mesto Nepálu Káthmandu a mestá Pathán a Bhádgáon nachádzajúce sa v jeho aglomerácii.

Hlavné náboženské a kultúrne centrum krajiny s mnohými stavebnými pamiatkami, najstaršie osídlená oblasť Nepálu. V minulosti tam vznikla charakteristická sakrálna (buddhistické a hinduistické chrámy a kláštory) i profánna (paláce, obytné domy) architektúra, ktorá je typická spojením vplyvov a foriem z viacerých oblastí Ázie do originálneho architektonického štýlu (prechádzali tadiaľ významné obchodné cesty cez Himaláje, ktoré spájali Indiu a Čínu). V oblasti sa nachádza okolo 130 významných architektonických pamiatok. Z hľadiska vývinu architektúry sa za vrcholné pokladá obdobie 1500 – 1800, keď vznikli najvýznamnejšie pamiatky architektúry Névárov (pôvodné miestne obyvateľstvo, tzv. névárska architektúra). R. 1979 bolo 7 komplexov pamiatok v Údolí Káthmandu zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO: v meste Káthmandu tri komplexy pamiatok, v meste Pathán námestie Durbar (Palácové námestie) s palácovým komplexom vládcov dynastie Mallovcov (budovaný 1668 – 1734) so záhradami, viacerými chrámami a svätyňami (svätyňa bohyne Talédžu, 1667) a v meste Bhádgáon námestie Durbar (Palácové námestie) s palácovým komplexom vládcov dynastie Mallovcov (budovaný od 13. do 18. stor., najstarší v Údolí Káthmandu) s tzv. Palácom 55 okien (15. stor., prestavaný v 17. stor.), s bránami (Levia, koniec 17. stor.; Zlatá, polovica 18. stor., s podobizňou bohyne Táledžu s 10 rukami a 4 hlavami) a viacerými chrámami (svätyňa bohyne Táledžu, 14. stor.; chrám Dattatraja, 1427, zasvätený hinduistickej trojici Brahmovi, Višnuovi a Šivovi; chrám boha Bhímséna, 1657; a i.), kláštorný príbytok kňazov Pudžari math (18. stor., reštaurovaný 1972) a i.; na vyvýšenine západne od Káthmandu buddhistická stúpa a chrámy Svajambhúnáth (založená začiatkom 5. stor., vybudovaná okolo 640); na vyvýšenine vo východnej časti Údolia Káthmandu v dedine Čangu hinduistický chrámový komplex Čangu Nárájan zasvätený Višnuovi Nárájanovi (pagoda vybudovaná 1702 na mieste staršej svätyne zo 4. stor.; lokalita je posvätným miestom buddhistov). Viaceré pamiatky zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO (najmä v meste Káthmandu) boli 2015 deštruované ničivým zemetrasením.

Zverejnené v marci 2017.

Káthmandu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kathmandu