kategorický

Text hesla

kategorický [gr.] — vo všeobecnom význame rozhodný, zásadný, nepodmienený, bezpodmienečne platný, nepripúšťajúci inú možnosť, námietky alebo odpor; filoz. najvyššia začleňujúca klasifikačná trieda vo vzťahu k bytiu, poznaniu a logike zohľadňujúca filozofické kategórie; niečo, čo má bezpodmienečný nárok na platnosť, čo nepripúšťa protirečenie a opačné namietanie, čo stavia absolútnosť oproti podmienenosti (→ hypotetický). I. Kant tematizoval kategorický súd voči hypotetickému, čím vytvoril bázu morálnej absolútnosti kategorického imperatívu, ktorá sa líši od hypotetického (podmieneného) morálneho konania (Ak..., tak...).

Zverejnené v marci 2017.

Kategorický [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kategoricky